• xxxw.jpg
 • jyjx_01.gif鲁山县2016年公开招聘事业单位人事代理普通高中(职教中心)教师工作公告
 • 鲁山县2016年公开招聘事业单位人事代理普通高中(职教中心)教师工作
  公  告

   
   
      鲁山县2016年公开招聘事业单位人事代理普通高中(职教中心)教师工作网上报名截止时间为2016年6月17日24:00。
   

  2016年公开招聘事业单位人事代理普通高中(职教中心)教师工作领导组

                            2016年6月17日